ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 13 ก.พ. 2566 15:25 น.
 388

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 66 8,178 คน 1,772 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 26 คน - คน
    สมาชิกลาออก 12 คน 8 คน
    คงเหลือยกไป 31 ม.ค. 66 8,192 คน 1,764 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,956 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,752.83 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,559.63 ล้านบาท
    ทุน     4,193.20 ล้านบาท
    รายได้     69.89 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     32.42 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ม.ค. 66     37.47 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,703.41 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,305.78 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     394.15 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     55.07 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     2.95 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     139.07 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,452.69 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     9.39 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     251.60 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.86 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.30 ล้านบาท
    เงินสำรอง     441.00 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 7,962 ราย 7,577.87 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 160 ราย 3.54 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,162 ราย 5,529.44 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 1,998 ราย 392.83 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 866 ราย 1,407.96 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 776 ราย 244.10 ล้านบาท