ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ผู้ตรวจสอบกิจการ


คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-8924286
นายเกรียงศักดิ์ จังคสุต
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 086-2741410
นายสมชาย โกฏวิเชียร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 081-6778811
ดร.อุทัยวรรณ พงศ์อร่าม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 089-8713396
นายนรินทร์ ชัยดิษฐอดุลย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เบอร์โทรศัพท์ 080-5200199