"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 20 มิ.ย. 2566 12:22 น.
 461

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 พ.ค. 66 8,217 คน 1,768 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 37 คน 5 คน
    สมาชิกลาออก 37 คน 20 คน
    คงเหลือยกไป 31 พ.ค. 66 8,217 คน 1,753 คน
    รวมทั้งสิ้น     9,970 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     7,941.61 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,648.31 ล้านบาท
    ทุน     4,393.30 ล้านบาท
    รายได้     208.18 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     89.77 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 พ.ค. 66     118.41 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,722.64 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,346.55 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     363.64 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     52.73 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     2.97 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     146.54 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,516.37 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.01 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     255.33 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.96 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.18 ล้านบาท
    เงินสำรอง     441.06 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,290 ราย 7,784.74 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 197 ราย 4.71 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,318 ราย 5,739.19 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,162 ราย 468.52 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 821 ราย 1,315.03 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 792 ราย 257.29 ล้านบาท