"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 9 ส.ค. 2566 13:22 น.
 527

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ก.ค. 66 8,249 คน 1,748 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 42 คน 3 คน
    สมาชิกลาออก 15 คน 20 คน
    คงเหลือยกไป 31 ก.ค. 66 8,276 คน 1,731 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,007 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,015.86 ล้านบาท
    หนี้สิน     3,661.47 ล้านบาท
    ทุน     4,354.39 ล้านบาท
    รายได้     280.50 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     115.04 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ก.ค. 66     165.46 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,736.81 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,359.51 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     352.56 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     51.11 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     3.01 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     152.36 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,531.90 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.85 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     258.73 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     0.99 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     250.00 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     11.06 ล้านบาท
    เงินสำรอง     441.06 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,740 ราย 7,890.25 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 190 ราย 4.35 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,331 ราย 5,869.51 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,630 ราย 495.72 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 797 ราย 1,262.53 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 792 ราย 258.14 ล้านบาท