"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 21 เม.ย. 2566 13:39 น.
 921
            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด นำโดยนายเรืองชัย จิตรภิรมย์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 70, ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูชุมพร จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำไปพัฒนางานสหกรณ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด