"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 6 พ.ค. 2566 13:43 น.
 1021
            เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประกอบด้วยประธานกรรมการ และคณะทำงานฯ จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เพื่อนำไปพัฒนางานสหกรณ์ และกำหนดรูปแบบในการบริหารจัดการ การดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวกับสมาชิกอย่างเท่าเทียมเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล