"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 ม.ค. 2567 09:17 น.
 1813

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ธ.ค. 66 8,377 คน 1,703 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 59 คน 6 คน
    สมาชิกลาออก 16 คน 7 คน
    คงเหลือยกไป 31 ธ.ค. 66 8,420 คน 1,702 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,122 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,535.00 ล้านบาท
    หนี้สิน     4,022.94 ล้านบาท
    ทุน     4,512.06 ล้านบาท
    รายได้     74.44 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     37.17 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ธ.ค. 66     37.27 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,785.44 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,545.07 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     447.76 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     35.83 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     3.43 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     153.70 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,692.05 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     10.05 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     201.10 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.15 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     200.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     219.69 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     13.29 ล้านบาท
    เงินสำรอง     466.25 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,653 ราย 8,179.08 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 154 ราย 3.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,429 ราย 6,199.45 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,482 ราย 545.33 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 752 ราย 1,163.21 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 836 ราย 267.98 ล้านบาท