"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 7 ก.พ. 2567 12:45 น.
 1063

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 ม.ค. 67 8,420 คน 1,702 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 58 คน 10 คน
    สมาชิกลาออก 27 คน 10 คน
    คงเหลือยกไป 31 ม.ค. 67 8,451 คน 1,702 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,153 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,330.43 ล้านบาท
    หนี้สิน     4,002.49 ล้านบาท
    ทุน     4,327.94 ล้านบาท
    รายได้     112.25 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     53.22 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 31 ม.ค. 67     59.03 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินกู้        
    ทุนเรือนหุ้น     3,789.37 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,548.36 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     407.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     34.94 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     10.56 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     153.76 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,739.68 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     10.14 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     191.11 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.17 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     200.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     197.72 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     13.28 ล้านบาท
    เงินสำรอง     466.25 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,682 ราย 8,208.58 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 162 ราย 3.45 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,447 ราย 6,243.16 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,485 ราย 545.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 744 ราย 1,149.52 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 844 ราย 267.34 ล้านบาท