"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปีบัญชี 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 13 พ.ค. 2567 13:00 น.
 8001
แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ
ประจำปีบัญชี 2567

สหกรณ์มีเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ
คนละ 500 บาท

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
*** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันเข้าร่วมโครงการฯ***


คลิ๊กเลือกตามหน่วยที่ท่านสังกัด
เพื่อตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ
รายชื่อสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้ที่สมัครสมาชิกสหกรณ์หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2567
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หลังจากที่มีการหักค่าหุ้นรายเดือนแล้ว 1 งวด


สมาชิกคลิ๊กเพื่อส่ง>>แบบตอบรับ<<เข้าร่วมโครงการฯ
(ส่งกลับมายังสหกรณ์ก่อนวันที่เข้าร่วมโครงการฯล่วงหน้า 7 วันทำการ) 
ที่ สมาชิกหน่วย วัน/เวลา สถานที่
1 - หน่วยละแม
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาละแม
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนละแมวิทยา 
2 - หน่วยพะโต๊ะ
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาพะโต๊ะ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 
3 - หน่วยหลังสวน
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาหลังสวน
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
4 - หน่วยทุ่งตะโก
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาทุ่งตะโก
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 
5 - หน่วยสวี
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาสวี
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนสวีวิทยา 
6 - หน่วยท่าแซะ
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาท่าแซะ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 
7 - หน่วยปะทิว
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาปะทิว
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
โรงเรียนปะทิววิทยา 
8 - หน่วยเมือง 
(เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1,2,3,4,5) 
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมชั้น 4
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
(สำนักงานใหญ่)
  
9 - หน่วยเมือง
- หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเมือง
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมชั้น 4
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) 
10 - หน่วยจังหวัด วันที่เสาร์ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมชั้น 4
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 
(สำนักงานใหญ่)