"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปีบัญชี 2567 (หน่วยพะโต๊ะ)

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 8 มิ.ย. 2567 21:24 น.
 159
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 71 ประกอบด้วยนายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ รองประธานกรรมการ, นายทิวา สังวรกาญจน์ รองประธานกรรมการ, นายอัมรินทร์ นันทโก รองประธานกรรมการ, นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ รองประธานกรรมการ, นายวันชัย พลดงนอก กรรมการ, นายชำนาญ นาคฉายา กรรมการ, นายพิชิต ชูลิตรัตน์ กรรมการ, นายปานจิตร โตรัตน์ กรรมการ, นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ, นายสมเกียรติ ล่องวิไล ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ, นายศิริ โกมุท ผู้ตรวจสอบกิจการ, นายสมใจ สันติยานนท์ ที่ปรึกษา, นายรังสิต เมนะคงคา      ที่ปรึกษา, นายอุดม เชิงไกรยัง ที่ปรึกษา, นายลิขิต อ่ำหิรัญกุล ที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านกฎหมาย, นางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูชุมพร จำกัด พบปะสมาชิกตามโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปีบัญชี 2567 เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ได้รับทราบปัญหา ความต้องการของสมาชิกและให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยพะโต๊ะ และหน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาพะโต๊ะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 75 คน ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา