"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 9 ก.ค. 2567 12:35 น.
 100

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 มิ.ย. 67 8,522 คน 1,684 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 36 คน 3 คน
    สมาชิกลาออก 16 คน 12 คน
    คงเหลือยกไป 30 มิ.ย. 67 8,542 คน 1,675 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,217 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,708.50 ล้านบาท
    หนี้สิน     4,249.89 ล้านบาท
    ทุน     4,458.61 ล้านบาท
    รายได้     294.64 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     130.42 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 มิ.ย. 67     164.22 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินทุน        
    ทุนเรือนหุ้น     3,815.15 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,692.66 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     382.85 ล้านบาท
          เงินรับฝากประจำ 3 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย     150.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     34.92 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     17.71 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     161.18 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,770.82 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.38 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     165.72 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.08 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     230.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     87.87 ล้านบาท
        เงินกู้ระยะกลาง สอ.พนักงานการบินไทย จำกัด     186.66 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     12.91 ล้านบาท
    เงินสำรอง     466.33 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,938 ราย 8,592.48 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 212 ราย 4.33 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,552 ราย 6,615.36 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,600 ราย 637.13 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 700 ราย 1,055.30 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 874 ราย 280.36 ล้านบาท