ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2561